2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Artificial Neural Network Classifiers Construction using Variable string length Artificial Bee Colony (VABC) Algorithm 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 พฤษภาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 9th National Conference on Computing and Information Technology 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพฯ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 9 พฤษภาคม 2556 
     ถึง 10 พฤษภาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2013 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 65-70 
     Editors/edition/publisher ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม,ผศ.ดร. สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา,ดร. คำรณ สุนัติ 
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้นำ เสนอการสร้างตัวจำแนกชนิดโครงข่าย ประสาทเทียมโดยใช้ขั้นตอนวิธีอาณานิคมผึ้งเทียมแบบปรับความยาวสายอักขระได้ โดยการนำขั้นตอนวิธีอาณานิคมผึ้งเทียมแบบปรับความยาวสายอักขระได้มาใช้ในการหาโครงสร้างที่เหมาะสมของโครงข่ายประสาททีเหมาะสมกับชุดข้อมูลที่ทำการฝึกสอนและทดสอบ ผลการทดลองพบว่าขั้นตอนวิธีอาณานิคมผึ้งเทียมแบบปรับความยาวสายอักขระได้สามารถนำมาใช้ในการปรับโครงสร้างของโครงข่ายประสาทเทียมได้และให้ค่าความถูกต้องในการจำแนกมากกว่าขั้นตอนวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้นโดยใช้การเรียนรู้แบบแพร่ย้อนกลับเพิ่มขึ้น 8.22% 
ผู้เขียน
545020254-1 นาย ทอแสง พิมพ์เบ้าธรรม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0