2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Scanned Printed Thai Character Recognition Using the Bitmap-to-sequence Transformation 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 มกราคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 2013 International Conference on Embedded System and Intelligent Technology  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Thai Embedded System Association, Embedded System R&D Group, Khon Kaen University and Faculty Engineering Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Asawann Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Nong Khai 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 มกราคม 2556 
     ถึง 15 มกราคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 156-159 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Abstract— This paper presents a novel simple method for recognition of scanned printed Thai characters using the bitmapto- pixel sequence transformation which tracks pixels of skeletonized character images resulting in signature graphs of the characters. The proposed algorithm tracks pixel coordinates of connected pixels, pixel by pixel, on each branch of the skeleton. When the tracking process reaches a junction of branches, the algorithm will use a predefined circular table to determine a branch to be tracked next. Later, the dynamic time warping method is then applied to classify the obtained signature graphs. Empirical results tested using Thai Angsana UPC fonts of sizes 14, 16, 18 and 20 points with various font styles reveal the average classification accuracy of 89 percents. 
ผู้เขียน
545040137-3 นาย ธีรพงศ์ เรือนน้อย [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0