2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Digital Image Processing Algorithms for Diagnosing Diabetic Retinopathy from Fundus Photography in Diabetes Patients 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มกราคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Embedded System and Intelligent Technology 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม TESA, KKU 
     สถานที่จัดประชุม Asawann Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Nong Khai, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 มกราคม 2556 
     ถึง 15 มกราคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่) S09 
     หน้าที่พิมพ์ 200-205 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
545040058-9 นาย อธิวัฒน์ แดงพูนผล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0