2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประยุกต์ใช้เมนูวงกลมบนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 พฤษภาคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 33 
     ฉบับที่
     เดือน มีนาคม-เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ รูปแบบเมนูวงกลม, เมนูบนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
ผู้เขียน
545040174-7 น.ส. รัสรินทร์ พัฒน์ธนกฤษศิริ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0