2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ กรอบงานตรวจสอบการคัดลอกภาพสำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโดยใช้อัลกอริทึมลายน้ำ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 พฤษภาคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน พฤษภาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 785 
     บทคัดย่อ ทางภาครัฐได้มีการสนับสนุนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ดังนั้นในระบบการศึกษาในประเทศไทย คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตจึงเข้ามามีบทบาทในการศึกษาระดับประถมตอนต้น ดังนั้นรูปแบบในการเรียนการสอนจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป หากมีการเรียนการสอนที่บันทึกข้อมูลเป็นข้อมูลภาพแล้ว คงปฏิเสธไม่ได้ว่าจะไม่มีการคัดลอกงานกันเกิดขึ้น เมื่อเกิดปัญหานี้แล้ว สิ่งที่ตามมาคือการขาดเรียนรู้ตัวตนเองของผู้เรียน ดังนั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะมีระบบใดป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยสามารถตรวจสอบได้ว่าเกิดการคัดลอกภาพเกิดขึ้นหรือไม่ ดังนั้นวัตถุประสงค์มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำ เสนอกรอบงานตรวจสอบการคัดลอกภาพสำหรับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโดยใช้อัลกอริทึมลายน้ำโดยใช้อัลกอริทึมที่มีอยู่แล้วมาปรับใช้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ กรอบงานนี้สามารถนำไปพัฒนาร่วมกับแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนการสอนให้สามารถใช้ในการตรวจสอบการคัดลอกข้อมูลภาพบนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตได้ แต่พบว่าการทดลองฝังและถอดความเร็วของการนำอัลกอริทึมไปใช้ในเครื่องที่มีระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นั้นมีข้อจำกัดทางด้านความสามารถของเครื่อง และขนาดของภาพเมื่อขนาดของภาพมีขนาดใหญ่ขึ้น ความเร็วในการฝังและถอดลายน้ำก็จะลดลง และหากความสามารถของเรื่องนั้นต่ำมาก ก็อาจทำให้โปรแกรมเกิดปัญหาการหยุดการทำงานได้ 
     คำสำคัญ กรอบงานตรวจสอบการคัดลอกภาพ การคัดลอกภาพ อัลกอริทึมลายน้ำ 
ผู้เขียน
545020154-5 นาย ฉัตรชัย อัศวินโกวิท [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0