2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Immediate effects of obstacle crossing training in independent ambulatory patients with spinal cord injury 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 ธันวาคม 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Spinal Cord 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร The International Spinal Cord Society (ISCOS) 
     ISBN/ISSN 1362-4393 
     ปีที่ 2013 
     ฉบับที่ 51 
     เดือน May
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 379-383 
     บทคัดย่อ Study design: A 2 × 2 cross-over design. Objectives: To compare immediate effects of obstacle crossing training and conventional overground walking training on functional ability among independent ambulatory patients with spinal cord injury (SCI). Setting: A tertiary rehabilitation center, Thailand. Methods: Twenty independent ambulatory participants with SCI received a 1-day overground walking training and a 1-day obstacle crossing training program in a randomized cross-over design with a 2-day washout period. Immediately prior and after each training program, the functional ability of all participants was measured using the timed up and go test (TUGT), five times sit-to-stand test (FTSST) and 10-m walk test (10MWT). Results: The TUGT, FTSST and 10MWT data were significantly better after obstacle crossing training (P<0.001) but not after the overground walking training (P>0.05). The improvement following obstacle crossing training was also significantly different from that of the overground walking training (P<0.05). Conclusion: Obstacle crossing training immediately enhanced functional ability related to walking of ambulatory participants with SCI. However, a further longitudinal study using a randomized controlled trial is needed to support benefits of incorporation of obstacle crossing training into rehabilitation practice. 
     คำสำคัญ spinal cord injury; obstacle crossing; balance; walking; rehabilitation 
ผู้เขียน
537090007-9 นาง วีรยา ประโมทยกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 1