2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Digital Image Processing Algorithms for Diagnosing Diabetic Retinopathy from Photography in Diabetes Patients 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มกราคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม TESA, KKU 
     สถานที่จัดประชุม Asawann Hotel  
     จังหวัด/รัฐ Nong Khai, Thailand  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 มกราคม 2556 
     ถึง 15 มกราคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่) S09 
     หน้าที่พิมพ์ 200-205 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ The purpose of this research was to develop algorithms for diagnosing and screening fundus photography in order to classify severity of Diabetic Retinopathy (DR). DR is an ocular complication of diabetic mellitus which can be divided into two stages. Early stage is Non-proliferative DR presented by microaneurysms, dot/blot hemorrhage, hard exudates, cotton-wool spot or venous beading. Post stage is Proliferative DR presented by neovascularization, pre-retina hemorrhage, vitreous hemorrhage or fibrous proliferation. In the study, combination of various digital image processing algorithms including image restoration and enhancement was used to improve image quality. Then, extractions of pathologies were implemented using segmentation and morphological techniques. Identified and localized objects were optic disk, fovea, macula and vessels. Classification of severity was performed by using feature extraction. Initial results indicated that the proposed technique yielded the classification accuracy more than 86%. 
ผู้เขียน
545040058-9 นาย อธิวัฒน์ แดงพูนผล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0