2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตระยะยาวของประชากรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 มิถุนายน 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสาร MBA-KKU 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2555 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ ความตั้งใจซื้อ ประกันชีวิตระยะยาว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ผู้เขียน
535210011-8 น.ส. นิรณาภา ลาวงค์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 1