2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Factors Influencing Intention to Buy Long-term Life Insurance of People in Northeast Thailand. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 พฤษภาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Euro Amerincan Conference for Academic Disciplines & Creativity. 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Amglo-American University 
     สถานที่จัดประชุม Amglo-American University 
     จังหวัด/รัฐ Prague, Czech Republic 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 พฤษภาคม 2556 
     ถึง 31 พฤษภาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
535210011-8 น.ส. นิรณาภา ลาวงค์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0