2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความเที่ยงในการทดสอบซ้ำและความสัมพันธ์ของแบบประเมิน Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis ฉบับภาษาไทย กับคะแนนปวดในผู้สูงอายุ ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 มิถุนายน 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 26 
     ฉบับที่
     เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis (WOMAC) เป็นแบบสอบถามมาตรฐาน ที่ใช้เป็นเครื่องมือประเมินความรุนแรง อาการและการติดตามผลการรักษาในผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม ผู้วิจัยนำไปใช้อย่างกว้างขวาง WOMAC แบบ 5-point Likert ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ในการนำแบบสอบถาม WOMAC แบบ 5-point Likert ฉบับภาษาไทยไปใช้ยังต้องการทดสอบความเชื่อถือ การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาความเที่ยงในการประเมินซ้ำของแบบสอบถาม WOMAC แบบ 5-point Likert ฉบับภาษาไทยในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง WOMAC กับระดับความเจ็บปวดที่วัดโดย visual analogue scale (VAS) ศึกษาในอาสาสมัครอายุระหว่าง 50-85 ปี (อายุเฉลี่ย 68.7±7.4 ปี) ในชุมชนของตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 30 คน อาสาสมัครทุกคนได้รับการประเมินด้วย WOMAC ที่ประกอบด้วย 3 หมวดคือ อาการปวด ข้อติด และความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ จำนวน 24 ข้อ ประเมิน 2 ครั้ง ห่างกัน 1 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบ Intraclass correlation coefficient (ICC) ของ WOMAC หมวดอาการปวด = 0.75 (95% CI: 0.47 ถึง 0.88) ภาวะข้อติด = 0.59 (95% CI: 0.14 ถึง 0.81) ความสามารถในการทำกิจกรรม = 0.81 (95% CI: 0.60 ถึง 0.91) และค่าคะแนนรวมทั้งหมด = 0.86 (95% CI: 0.70 ถึง 0.93) และ WOMAC ในหมวดอาการปวดมีความสัมพันธ์กับ VAS ระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญ( r = 0.43 และ p<0.05) ผลการศึกษาสรุปได้ว่า แบบสอบถาม WOMAC แบบ 5-point Likert ฉบับภาษาไทย เหมาะสมที่จะนำไปประเมินในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม เพราะมีความเที่ยงสูง เป็นวิธีที่ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย และใช้เวลาน้อย อย่างไรก็ตาม การนำแบบสอบถามไปใช้ยังต้องคำนึงถึงบริบทและวัฒนธรรมของชุมชนนั้นด้วย 
     คำสำคัญ ข้อเข่าเสื่อม, ความเที่ยง, ความสัมพันธ์, WOMAC, VAS  
ผู้เขียน
545090001-8 น.ส. ปภัสรา หาญมนตรี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ
525090012-1 น.ส. ภาวินี เสริมชีพ
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0