2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ understanding of states of matter  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 กรกฎาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 2013 International Conference of East-Asian Association for Science Education 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Hong Kong Institute of Education,Hong Kong 
     สถานที่จัดประชุม Hong Kong Institute of Education,Hong Kong 
     จังหวัด/รัฐ Hong Kong 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 4 กรกฎาคม 2556 
     ถึง 6 กรกฎาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2556 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 129-134 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Abstract: Analogy has been accepted as a tool to familiarize students with an abstract concept and the evaluation of students’ understanding on this concept during instruction is very important for teachers. The present study aimed to investigate the use of analogy combined with formative assessment on Thai primary grade 6 students’ understanding and conceptual change of states of matter. The analogy used in this study was “foam movement in a box” and the exit card, a formative assessment technique, was used to evaluate students’ conceptual understanding. The Substances in Daily Life Test (SDLT) was administered to the 16 students as the pre and post-tests and the differences between the pre- and post-test were compared by using Wilcoxon signed ranks test. Results showed that the post-test scores were significantly higher than the pre-test scores. A protocol analysis was also used to find patterns of conceptual change. The pattern of conceptual change was wholesale changes. This study highlights the benefits of using analogy combined with formative assessment to foster students’ understanding of states of matter. 
ผู้เขียน
535050071-0 น.ส. ปวีณ์สุดา จำรัสธนสาร [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0