2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An Investigation of Hotel Customers' Behaviors for Hotels in Thailand on ASEAN Economic Community 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มิถุนายน 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 3rd Advances in Hospitality and Tourism Marketing& Management Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม National Chia-Yi University 
     สถานที่จัดประชุม Grand Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Taipei, Taiwan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 กรกฎาคม 2556 
     ถึง 30 กรกฎาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 127 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
537210026-9 น.ส. มัลลิกา นาจันทอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 1