2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความฝืดของผิวทางและปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 พฤษภาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมดิเอ็มเพลส  
     จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 พฤษภาคม 2556 
     ถึง 10 พฤษภาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 18 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ TRP - 106 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
545040100-6 น.ส. ปิยาภัสว์ เหิรเมฆ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0