2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การผลิตโพลีโคลนอลแอนติซีรัมที่จำเพาะต่อ Streptomyces-PR15 และการใช้ตรวจติดตามเชื้อรอบผิวรากต้นกล้าพริก  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 กรกฎาคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0125-0485 
     ปีที่ 41 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 220-255 
     บทคัดย่อ เชื้อแบคทีเรีย สเตรปโตมัยซีส-PR15 (Streptomyces -PR15) เป็นแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีฤทธิ์กว้าง ใช้ควบคุมทั้งเชื้อรา และแบคทีเรียสาเหตุโรคที่ส􀄬ำคัญของพืชเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาเทคนิค ELISA ส􀄬ำหรับใช้ตรวจติดตามเชื้อ Streptomyces -PR15 ในชีวภัณฑ์ และในสภาพแวดล้อมรอบต้นพืช จึงได้ผลิตแอนติบอดีที่จ􀄬ำเพาะกับเชื้อ Streptomyces-PR15 โดยการฉีดแอนติเจนที่เตรียมจากเซลล์เชื้อ Streptomyces -PR15 ที่ท􀄬ำให้เซลล์แตกด้วย ultrasonicator น􀄬ำไปผสมกับ Freund’s incomplete adjuvant ในอัตราส่วน1:1 (ปริมาตรต่อปริมาตร) ฉีดเข้าที่กล้ามเนื้อขาหลังของกระต่ายสีขาวพันธุ์นิวซีแลนด์ ไวท์ จ􀄬ำนวน 3 ครั้ง จากนั้นฉีดเฉพาะแอนติเจนเข้าเส้นเลือดกลางใบหู 2 ครั้ง เก็บเลือด จ􀄬ำนวน 8 ครั้ง หลังจากเก็บเลือดครั้งที่ 8 แล้วจึงฉีดกระตุ้นซ􀄬้ำด้วยแอนติเจน เข้าบริเวณเส้นเลือดกลางใบหู 1 ครั้ง หลังจากนั้น 10 วัน จึงเก็บเลือด 2 ครั้ง พบว่าแอนติซีรัมที่ผลิตได้ มีค่า titer สูงสุดเป็น 1:200,000 ในสัปดาห์ที่ 7 และ 10 มีความไวในการตรวจหาโปรตีนจากเซลล์เชื้อ Streptomyces -PR15 ที่ระดับ 0.312 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ไม่เกิดปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อปฏิปักษ์ Streptomyces-PR13, Streptomyces-PR22,Streptomyces-PR33, Bacillus spp., แบคทีเรียจากผิวใบพืช เแบคทีเรียแยกจากดิน ปุ๋ยคอก และปุ๋ยหมัก เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช แต่มีความสัมพันธ์ทางเซรุ่มวิทยาปานกลางกับเชื้อ Streptomyces ปฏิปักษ์ 3 ไอโซเลต (PR87, PR84 และ PR78) เมื่อน􀄬ำไปตรวจหาเชื้อ Streptomyces-PR15 บริเวณผิวรากของต้นกล้าพริก พบว่าสามารถตรวจพบเชื้อ Streptomyces-PR15 ได้ที่ระดับ 104 cfu/ml 
     คำสำคัญ ELISA polyclonal antiserum จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ 
ผู้เขียน
545030018-7 นาย วีรกรณ์ แสงไสย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0