2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An Ontology Modeling for Drought Management Information System 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กรกฎาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Asia-Pacific Library & Information Education & Practice 2013 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Information and Communication Management Program, Khon Kaen University, Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 กรกฎาคม 2556 
     ถึง 12 กรกฎาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 572 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Thailand has frequently suffered from flooding during the monsoon season, droughts in summer and both in some particular areas. An efficient information system for decision-making is required for practical and potent water resource management. The inadequacy of knowledge sharing between these responsible organizations and researchers, who are the experts on monitoring and controlling the water condition, restrains the knowledge owned by these experts to be captured, classified, and integrated into an information system for decision-making. Ontologies are formal knowledge representation models. Knowledge management and artificial intelligence technology is a fundamental requirement for developing ontology-based semantic search on the web. Ontology modeling approach based on the experiences of the researchers is presented. The ontology for drought management consists of River Basin Ontology, Statistic Ontology and Task Ontology in order to realize the objective of semantic match for knowledge search. The hybrid ontology architecture can be used for drought management. 
ผู้เขียน
517080003-1 นาย ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0