2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การกระจายอุณหภูมิในหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ที่เกิดจากความร้อนของมอเตอร์ขดลวด 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 เมษายน 2554 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มข 
     ISBN/ISSN 0859-3957 
     ปีที่ 16 
     ฉบับที่
     เดือน เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2554 
     หน้า 384-490 
     บทคัดย่อ หัวอ่านของฮาร์ดดิสก์ (head suspension assembly) มีการสร้างความร้อนขึนในชินส่วนของ ขดลวดมอเตอร์ (voice coil motor) และสไลเดอร์ (slider) แล้วถ่ายโอนความร้อนโดยการนำความ ร้อนผ่านแบริงไปยังแผ่นฐานของฮาร์ดดิสก์ (hard disk base plate) นอกจากนียังถ่ายโอนโดยการพา ผ่านอากาศทีไหลเวียนไปยังชินส่วนอืนภายในฮาร์ดดิสก์อีกด้วย บทความนีต้องการศึกษาการกระจาย อุณหภูมิในหัวอ่านและศึกษาถึงส่งผลกระทบต่อสไลเดอร์เมือเกิดความร้อนขึนทีคอยล์ในช่วงอุณหภูมิ เปลียนแปลงตังแต่ 40 ถึง 180 °ซโดยใช้หลักการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ (finite elements) ซึงผลทีได้จะ ใช้เป็นสภาวะขอบเขตของการศึกษาปัญหาการไหลของอากาศในขันต่อไป สมการไฟไนต์เอลิเมนต์ สร้างขึนโดยพิจารณาจากทังการนำและการพาความร้อน แล้วหาผลเฉลยโดยการประมาณค่าด้วยวิธีของ กาเลอร์คิน (Galerkin) ประมวลผลเมืออุณหภูมิกระจายในสภาวะคงที พบว่าเมือเปลียนอุณหภูมิใน คอยล์จะเกิดการกระจายอุณหภูมิไปยังแขนหัวอ่าน (arm block) ในลักษณะเดียวกันแต่ปริมาณแตกต่าง กัน โดยอุณหภูมิทีกระทำต่อแบริงมีค่าสูงสุด 138 °ซในขณะทีตอนปลายของหัวอ่านมีค่าอยู่ในช่วง อุณหภูมิห้อง ดังนัน กล่าวได้ว่าความร้อนจากคอยล์ไม่ส่งผลกระทบต่อสไลเดอร์ 
     คำสำคัญ หัวอ่านของฮาร์ดดิสก์ มอเตอร์ขดลวด ไฟไนต์เอลิเมนต์ 
ผู้เขียน
517040018-2 นาย ปกรณ์วิศว์ ปัตถา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0