2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Application of tetraplex PCR for detection of Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus, V. vulnificus and V. mimicus in cockle 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 มกราคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Thailand 
     ISBN/ISSN 0125-1562 (Print), 0125-1562 (Linking) 
     ปีที่ 44 
     ฉบับที่
     เดือน March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 249-258 
     บทคัดย่อ A tetraplex PCR method was developed for simultaneous detection of Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus, V. vulnificus and V. mimicus in cockle samples in comparison with conventional culture method. Specific primers targeting ompW of V. cholerae, tl of V. parahaemolyticus, hsp60 of V. vulnificus and sodB of V. mimicus were employed in the same PCR. Detection limit of the tetraplex PCR assay was 104 cfu/ml (400 cfu/PCR reaction) for pure cultures of all four species of Vibrio. In Vibrio spiked cockle samples, the limit of detection after 6 hours enrichment in alkaline peptone water was 1 cfu/10 g of cockle tissue for three Vibrio spp, except for V. mimicus that was 102 cfu/10 g of cockle tissue. When the tetraplex PCR and culture methods were applied to 100 cockle samples, V. parahaemolyticus, V. vulnificus, V. cholerae and V. mimicus were detected in 100, 98, 80 and 9% of the samples by tetraplex PCR and in 76, 42, 0 and 0% by the culture method, respectively. This developed tetraplex PCR method should be suitable for simultaneous and rapid detection of Vibrio species in food samples and for food safety assessment. 
     คำสำคัญ Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus, V. vulnificus, V. mimicus, tetraplex PCR, cockle 
ผู้เขียน
525070031-9 น.ส. พัชรา เสนาชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
507070037-9 น.ส. วราวรรณ วงษ์บุตร
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0