2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ DEVELOPMENT OF A SURVEILLANCE SYSTEM TO PREVENT DROWNING BASED ON THE PARTICIPATION OF COMMUNITIES AT UBON RATCHATHANI PROVINCE 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 กรกฎาคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asia-Pacific Journal of Public Health 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร University of Malaysia, Malaysia 
     ISBN/ISSN 1010-5395  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน september
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This study was a two-group pre-post quasi-experimental design conducted in two selected areas of Ubon Ratchathani province, Thailand. The objective was to evaluate the extent to which the surveillance system, that was developed, helped in drowning prevention. The development process involved extensive participation from the community. System efficiency was evaluated and drowning rate compared. The system demonstrated 82.8% system sensitivity and 87% positive predictive value. There were 90.0% rescues with no injury during the study period. The relative risk of drowning injury suggests that the control area was at 5.6 times more at risk to drowning injury than the intervention area (95% CI = 1.58, 20.12). Local knowledge and participation from the community was found to be a key issue in the success of the surveillance system and such systems can be applied to other areas with similar problems.  
     คำสำคัญ effectiveness, community participation, surveillance system, prevent drowning , Thailand 
ผู้เขียน
527070039-7 นาง เกศรา แสนศิริทวีสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0