2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Pathogenicity Test of Sclerotium rolfsii, a Causal Agent of Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus L.) Stem Rot 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 มิถุนายน 2553 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian journal of plant science 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Asian Network for Scientific Information 
     ISBN/ISSN 1682-3974 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน August
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2553 
     หน้า 281-284 
     บทคัดย่อ Stem rot disease caused by Sclerotium rolfsii can cause severe yield losses of Jerusalem artichoke. Pathogenicity of S. rolfsii in Jerusalem artichoke has not been well-researched especially in the semi-arid tropics. The objective of this study was to test pathogenicity of different isolates of S. rolfsii in Jerusalem artichoke. Ten isolates of S. rolfsii and three varieties of Jerusalem artichoke (JA 89, HEL 65 and CN 52867) were assigned in factorial experimental design. Plants were inoculated by spreading 20 seeds (0.6 g) of sorghum-based inoculums around the stems at 6-8 leaf stage. A non inoculated treatment is also included as control. The interactions between isolate and variety were not significant for all characters. The isolates were significantly different for disease incidence, Area under Disease Progress Curve (AUDPC), days to permanent wilting, plant height and shoot dry weight. The reactions of most isolates were aggressive except for the isolates 2 and 7. HEL 65 exhibited low disease incidence and AUDPC. 
     คำสำคัญ Aggressive isolate, disease incidence, inoculum, stem rot, tuber crop 
ผู้เขียน
517030019-6 น.ส. รัตติกาล เสนน้อย [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0