2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Genotypic variation of resistance to southern stem rot of Jerusalem artichoke caused by Sclerotium rolfsii 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 ตุลาคม 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Euphytica 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร springer 
     ISBN/ISSN 1573-5060 
     ปีที่ 190 
     ฉบับที่
     เดือน April
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 415-424 
     บทคัดย่อ Southern stem rot caused by Sclerotium rolfsii is a significant problem of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) production in Thailand. Resistant varieties are not available. The objective of this study was to investigate genetic variability of Jerusalem artichoke genotypes for resistance to stem rot caused by S. rolfsii. Ninety-one Jerusalem artichoke genotypes were evaluated under greenhouse conditions. Traits evaluated included disease score, lesion length, days to permanent wilting, plant height, shoot dry weight, and root dry weight index. Number of days from inoculation until permanent wilting was the only trait with statistically significant differences among genotypes. Based on this trait, genotypes were categorized into two distinct groups: resistant and susceptible. Genotypes that consistently expressed relative resistance to S. rolfsii included HEL 280, HEL 278, HEL 293 and JA 98. These genotypes may be useful to plant breeders as sources of germplasm for incorporating resistance to S. rolfsii into Jerusalem artichoke. 
     คำสำคัญ Evaluation, Germplasm, Days to permanent wilting, tuber crop 
ผู้เขียน
517030019-6 น.ส. รัตติกาล เสนน้อย [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0