2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Levels of Sclerotium rolfsii inoculum influence identification of resistant genotypes in Jerusalem artichoke 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 กันยายน 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร African Journal of Microbiology Research 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Academic Journals 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่ 38 
     เดือน October
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 6755-6760 
     บทคัดย่อ Improvement of Jerusalem artichoke genotypes with resistance to stem rot caused by the soil borne fungus Sclerotium rolfsii is a sustainable means for controlling the disease. However, this crop is rather new to breeders. A consensus screening procedure for resistance to the disease is not yet available. The aim of this study was to determine the level of inoculum that provides the reliable and effective results for screening trials. In the experiment in Khon Kaen, Thailand, four levels of sorghum seed infested with S. rolfsii (1, 2, 3 or 4 seeds/plant) were tested with 10 Jerusalem artichoke genotypes. Plants inoculated with one sorghum seed had the lowest disease incidence, whereas plants inoculated with four sorghum seeds had the highest disease incidence. Most pairings of inoculum levels were statistically different for disease incidence except for two vs. three seeds. In addition, permanent wilting and area under disease progress curve occurred more rapidly with four seeds compared to the other inoculum levels. The highest variation among Jerusalem artichoke genotypes was observed in the plants inoculated with three sorghum seeds. Therefore, three sorghum seeds inoculum was suitable to identify Jerusalem artichoke genotypes resistant to S. rolfsii. Based on days to permanent wilting, resistant and susceptible genotypes were identified. 
     คำสำคัญ Helianthus tuberosus L., sunchoke, stem rot, disease incidence, genotypes, sorghum seed, area under disease progress curve 
ผู้เขียน
517030019-6 น.ส. รัตติกาล เสนน้อย [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0