2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ EVALUATION OF SEEDLING AND ADULT PLANT STAGES RESISTANCE TO Sclerotium rolfsii Sacc. IN JERUSALEM ARTICHOKE 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 มีนาคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร SABRAO Journal of Breeding and Genetics 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Society for the Advancement of Breeding Researches in Asia and Oceania (SABRAO) 
     ISBN/ISSN 10297073 
     ปีที่ 45 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 324-331 
     บทคัดย่อ Southern stem rot caused by Sclerotium rolfsii is an important problem in Jerusalem artichoke production in Thailand. Chemical control is not suitable to suppress the disease because chemicals can contaminate the crop. The use of host plant resistance is the most appropriate means to control the disease. Screening of Jerusalem artichoke for resistance to S. rolfsii will be much easier and effective if resistance at seedling stage is correlated with resistance at adult stage. Two plant ages at seedling stage (20 days after transplanting (DAT)) and at mature stages (85 DAT) were assigned as main plots, and 10 genotypes of Jerusalem artichoke were assigned as sub-plots in split-plot design with four replications for two years. Data were recorded for lesion length, disease incidence, days to permanent wilting and area under disease progress curve (AUDPC). The results showed that some genotypes exhibited resistance at seedling stage but they were not resistant at adult stage. The correlations between seedling and adult stages were low for all traits. JA 98 took a longer time to permanent wilting and had lower AUDPC at seedling and adult stages. JA 6 had lower disease incidence at seedling and adult stages. 
     คำสำคัญ chemical control, correlation, disease incidence, host plant resistance, southern stem rot 
ผู้เขียน
517030019-6 น.ส. รัตติกาล เสนน้อย [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0