2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ เอเจนต์หลายแพลตฟอร์มแบบติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลรีเลชันนอลแบบแอกทิฟ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 กันยายน 2556 
     ถึง 3 กันยายน 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 257-262 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ บทความนี้นำเสนอโมเดลเอเจนต์หลายแพลตฟอร์มแบบติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อให้ฐานข้อมูลรีเลชันนอลที่มีการทำงานแบบแพซซิฟ เปลี่ยนเป็นฐานข้อมูลที่มีการทำงานแบบแอกทิฟ ที่สามารถตรวจจับเหตุการณ์ที่สนใจและตอบสนองต่อผู้ใช้ได้โดยอัตโนมัติ โมเดลที่นำเสนอถูกทดสอบกับฐานข้อมูล 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ MySQL, Oracle และ PostgreSQL ผู้วิจัยได้พัฒนาชุดคำสั่งเพื่อทดสอบการตรวจจับข้อมูลชนิดตัวเลข ที่มีเงื่อนไขในการทดสอบ คือ มากกว่า น้อยกว่า และอยู่ในช่วง ข้อมูลที่ใช้ทดสอบได้จากการสุ่มตัวเลขให้มีค่าที่เป็นและไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ต้องการทดสอบ การทดสอบใช้รูปแบบการตรวจจับทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงข้อมูล โดยใช้จำนวนข้อมูล 100 รายการในแต่ละกรณี ซึ่งพบว่าการทำงานของเอเจนต์ที่พัฒนามีผลการทำงานถูกต้อง 100 เปอร์เซนต์ในทุกกรณี 
ผู้เขียน
535040186-9 นาย ภัทรกิติ ไชยสิงห์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0