2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ FREQUENCY OF 211G>A MUTATION OF THE UGT1A1 GENE IN NORTHEAST THAI NEONATES WITH AND WITHOUT G-6-PD DEFICIENCY 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 สิงหาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The International Congress of Pediatrics 2013 (ICP)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The International Pediatric Association (IPA)  
     สถานที่จัดประชุม Melbourne Convention and Exhibition Centre 
     จังหวัด/รัฐ Melbourne, Australia 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 สิงหาคม 2556 
     ถึง 29 สิงหาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2013 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 149 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Aims: The increasing the incidence of neonatal hyperbilirubinemia in neonates who have glucose-6-phosphate dehydrogenase (G-6-PD) deficiency with polymorphisms of the uridine diphosphoglucuronate-glucuronosyltransferase 1A1 (UGT1A1) have been reported. In Thailand, G-6-PD deficiency is one of the common causes of neonatal hyperbilirubinemia. However, data on the co-expression of G-6-PD deficiency and UGT1A1 polymorphism in neonates in the northeastern part of Thailand remains unknown. The aim of the study was to determine the frequency of 211G>A mutation of the UGT1A1 gene in neonates with and without G-6-PD deficiency in the northeast Thailand. Methods: One hundred and twenty G-6-PD deficient, confirmed by molecular level and one hundred and six G-6-PD normal neonates were examined for UGT1A1 211G>A mutations. Mutations for both UGT1A1 211G>A and G-6-PD were examined by PCR RFLP. Results: Twenty nine G-6-PD deficiency neonates (24.2%) carried the UGT1A1 211G>A mutation (27 heterozygous, 2 homozygous). Seven G-6-PD normal neonates (6.6%) carried this mutation (7 heterozygous). The allelic frequencies for G-6-PD deficient and G-6-PD normal were 0.13 and 0.03, respectively (p =0.0001). Conclusions: The frequency of 211G>A mutation of the UGT1A1 gene are more common in G-6-PD deficient than the G-6-PD normal neonates in the northeast Thailand.  
ผู้เขียน
537100039-3 นาง นพมาศ เข็มทองหลาง [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
577090011-2 น.ส. สุมาลัย เดชโยธิน
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0