2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของ ดัชนีวัดผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในภาคภาษาไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 พฤษภาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
     สถานที่จัดประชุม อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา อาคารสุราษฎ์ธานี และอาคารยู-พลาซ่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
     จังหวัด/รัฐ สงขลา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 พฤษภาคม 2556 
     ถึง 10 พฤษภาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 92-100 
     Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีขึ้นเพื่อประเมินคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของแบบประเมินผล กระทบของสุขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิตในภาคภาษาไทย (Thai-ECOHIS) โดยที่แบบประเมิน Thai-ECOHIS ได้รับการแปลจากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทยโดยกระบวนการ Forward-Backward Translation และได้รับการทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยา (psychometric properties) วิธีการ: ทำการศึกษากลุ่มตัวอย่าง เด็กในช่วงอายุ 3-5 ปี และผู้ปกครองในชุมชน จำนวน 414 ตัวอย่าง และมีเด็กกลุ่มย่อยจำนวน 35 คน จะได้รับการถาม Thai-ECOHIS ซ้ำในช่วงเวลา 2 สัปดาห์หลังการสอบถามครั้งแรก การทดสอบความตรงเชิงลู่เข้าได้รับการประเมินโดยเปรียบเทียบคะแนนรวม Thai-ECOHIS กับคำถามทั่วไปในการประเมินสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยโดยผู้ปกครองของเด็ก และการทดสอบความตรงเชิงจำแนกได้รับการประเมินโดยระหว่างคะแนนรวม Thai-ECOHIS กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย (ECC) การทดสอบสัมประสิทธิ์ความสม่ำเสมอภายในประเมินโดยใช้ Cronbach’s alpha การทดสอบสัมประสิทธิ์ความคงที่ถูกประเมินโดยใช้ intra-class-correlation coefficient (ICC) ผลลัพธ์: ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนน Thai-ECOHIS และคะแนนการประเมินสุขภาพช่องปากเด็กโดยผู้ปกครองมีความสัมพันธ์กันอย่างมี นัยสำคัญที่ P-value น้อยกว่า 0.01 นอกจากนี้ Thai-ECOHIS ยังสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย (ECC) ที่ P-value น้อยกว่า 0.05 สำหรับค่าสัมประสิทธิ์ความสม่ำเสมอภายในหรือ Cronbach’s alpha มีค่าคะแนน Thai-ECOHIS ที่ 0.87 และ ค่าสัมประสิทธิ์ความคงที่ หรือ ICC มีค่าเท่ากับ 0.74 สรุป: แบบประเมิน Thai-ECOHIS มีคุณสมบัติทั้งความตรงและความเที่ยงเพียงพอในเพื่อใช้ในการประเมินผลกระ สุขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิตในประชากรที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก  
ผู้เขียน
545130003-3 นาย สัมภาษณ์ ชาติอลงกรณ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 5