2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลกระทบของการเกิดโรคปริทันต์อักเสบและสภาวะอื่นๆในช่องปากต่อคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในจังหวัดสระแก้ว 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 พฤษภาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม รายงานการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 Proceeding,Hatyai Symposium IV,2013 เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.)สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สำนักงานชุดโครงการ"ปาล์มน้ำมัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยความสนับสุนของ สกว.และวช." 
     สถานที่จัดประชุม อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา อาคารสุราษฎร์ธานีและอาคารยู-พลาซ่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
     จังหวัด/รัฐ สงขลา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 พฤษภาคม 2556 
     ถึง 10 พฤษภาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 72-81 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
545130001-7 นาง รถนา ไวยวาจี [ผู้เขียนหลัก]
คณะทันตแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 4