2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความเข้าใจมโนมติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ความเป็นกรด-เบสของสาร โดยใช้การอุปมาร่วมกับตั๋วออก 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 กันยายน 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมทางวิชาการประจำปีของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 ICER2013 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 13 กันยายน 2556 
     ถึง 16 กันยายน 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 52-60 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การอุปมาเป็นวิธีการสอนที่ช่วยทำให้นักเรียนเข้าใจมโนมติที่ไม่คุ้นเคย ซับซ้อน และเป็นนามธรรม อีกทั้งการอุปมาช่วยให้นักเรียนสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้เดิม ตั๋วออกเป็นเครื่องมือการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาที่ช่วยให้ผลย้อนกลับระหว่างการจัดการเรียนรู้ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจมโนมติเรื่อง ความเป็นกรด-เบสของสาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การอุปมาร่วมกับตั๋วออก ข้อมูลความเข้าใจมโนมติก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้จากแบบวัดมโนมติเรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ผู้วิจัยนำมาวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มคำตอบตามระดับความเข้าใจ แล้วหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำมาเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ Wilcoxon signed rank test ส่วนการสัมภาษณ์นำมาใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนผลการทดสอบความเข้าใจมโนมติ ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติเรื่อง ความเป็นกรด-เบสของสารหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การอุปมาร่วมกับตั๋วออก ช่วยทำให้นักเรียนมีระดับความเข้าใจมโนมติเรื่อง ความเป็นกรด-เบสของสารเพิ่มมากขึ้น 
ผู้เขียน
535050071-0 น.ส. ปวีณ์สุดา จำรัสธนสาร [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0