2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Knowledge of and Attitude towards HIV/AIDS and Condom Use among Construction Workers in Kathmandu Valley, Nepal 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 กันยายน 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Medical Association of Thailand 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Medical Association of Thailand 
     ISBN/ISSN 0125-2208  
     ปีที่ 2013 
     ฉบับที่ 96 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Background: Nepal is seeing a surge in physical infrastructure in the past few years. Numerous workers enter the Kathmandu Valley to join the construction sector. Objective: This was a descriptive survey that set out to understand the knowledge of and attitudes towards HIV/AIDS along with the use of condoms among construction workers in the Kathmandu Valley. Material and method: The study was conducted in 8 different construction sites in the Kathmandu Valley. Systematic sampling was done to select a total of 317 samples that were either interviewed or handed the questionnaire for self-administration. Results: 84.6% of the construction workers had sufficient knowledge regarding HIV/AIDS and 61.8% had positive attitude towards HIV/AIDS. 50.5% of those who had sex in the past 1 year had used a condom the last time they had sex. Those with insufficient knowledge were found to have negative attitude (p<0.05) and were more likely to have not used a condom the last time (p<0.05). Multiple logistic regression analysis showed that use of condom the last time was most affected by gender and level of knowledge. Conclusion: Despite adequate knowledge, attitude and use of condom was found to be unsatisfactory. There is an urgent need to resolve this gap.  
     คำสำคัญ HIV/AIDS, Construction workers, Knowledge, Attitude, Use of condom 
ผู้เขียน
545070057-3 Ms. ASTHA PANT [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0