2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ CFD Investigation of Damper Plate Effect on Air Flow in High Speed Rotation Hard Disk Drive by Using K-E with a Partial Model 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 มีนาคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Applied Mechanics and materials 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Trans Tech Publications, Switzerland 
     ISBN/ISSN 978-3-03785-834-9 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 392(2013) 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 85-89 
     บทคัดย่อ In HDD air flow simulation, the well known LES turbulent model requires large computing times and resources, including CPU, RAM and storage intensive which is not appropriate when using various variables. The effect of an air damper is studied by the k-e model with a reduced boundary due to the lower number of equations, computing time and computer resources. Firstly the RMS velocities of a partial model are compared between LES and k-e and then the reduced boundary models are compared with the partial model. The RMS velocity errors of the partial model compared with LES and k-e are less than 6 %. The mean RMS velocity errors compared with the reduced boundary model and the partial model are 3.93% at ID and 2.12% at MD position while the OD position increased to 26.5% because there is no effect from a return flow from the flex bracket and voice coil zone. Computing time of the reduced boundary and k-e model is reduced by 68.4%. In primary HDD air flow analysis, the k-e method together with a reduced model can be used to predict the effect of an air damper. 
     คำสำคัญ Hard Disk Drive, Air Damper, Turbulent Model, Flow Simulation 
ผู้เขียน
527040028-0 นาย จารุพล สุริยวนากุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0