2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสปอยเลอร์ที่มีความยาว 150 องศาตามแนวเส้นรอบวง 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 ตุลาคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข.  
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มข 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 18 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ตุลาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษาผลกระทบของความเร็วลมจากการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสปอยเลอร์ที่มีขนาดต่างๆ กันภายในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟขนาด 3.5 นิ้ว หมุนด้วยความเร็วรอบ 20,000 rpm โดยใช้วิธีทางพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ และโมเดลความปั่นป่วนแบบ k - ϵ พบว่าเมื่อความหนาของสปอยเลอร์เพิ่มขึ้นส่งผลให้ช่วยลดความเร็วลมเฉลี่ยที่บริเวณ OD และเมื่อความกว้างในแนวรัศมีของสปอยเลอร์เพิ่มขึ้น จะทำให้ความเร็วลมเฉลี่ยในบริเวณที่สปอยเลอร์ยื่นเข้าไปลดต่ำลง แต่ในส่วนของบริเวณ ID พบว่าการเพิ่มความหนา และความกว้างทำให้เป็นการเบี่ยงเบนลมเข้าสู่ด้านในของแกนหมุนแผ่นดิสก์ ทำให้ความเร็วลมเฉลี่ยบริเวณดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น โดยโมเดล M6 ที่มีความกว้าง 21.5 มิลลิเมตร และความหนา 1 มิลลิเมตร สามารถลดความเร็วลมเฉลี่ยภายในฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟได้ถึง 59.39% 
     คำสำคัญ สปอยเลอร์, ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ, พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ 
ผู้เขียน
527040028-0 นาย จารุพล สุริยวนากุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0