2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การประเมินลักษณะทางการเกษตรและปริมาณสารแกมม่าออไรซานอลในข้าวเหนียวด􀃎ำที่ปลูกภายใต้สภาพไร่ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 มกราคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0125-0485 
     ปีที่ 41 
     ฉบับที่ พิเศษ 1 
     เดือน มกราคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 618-623 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ ข้าว ผลผลิต สารต้านอนุมูลอิสระ 
ผู้เขียน
535030020-9 น.ส. อัญชลี จรลี [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0