2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับการมารับการรักษาของผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 ตุลาคม 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     ISBN/ISSN
     ปีที่ 30 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 141-145 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ ผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน การมารับการรักษา 
ผู้เขียน
505060045-2 น.ส. ปราณี คลังมั่น [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0