2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of Dietary Vegetable Oil Supplementation on C18 Fatty Acids and Conjugated Linoleic Acid Production; An In vitro Fermentation Study 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 กรกฎาคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Pakistan Journal of Nutrition 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Asian Network for Scientific Information 
     ISBN/ISSN 1680-5194  
     ปีที่ 12 
     ฉบับที่
     เดือน 6
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 516 
     บทคัดย่อ An in vitro rumen fermentation trial was conducted to investigate effect of dietary vegetable oil supplement on fatty acids metabolism in cattle. The incubation was carried out using rumen fluid obtained from Brahman x Native crossbred beef cattle. The diets were formulated by using basal diet with no vegetable oil (CON), basal diet with 4% of palm oil (PO), 4% of canola oil (CA), 4% of coconut oil (CO) and 4% of sunflower oil (SF). Fatty acid profiles were determined at 12, 24 and 48 h after incubation time. The results found that linoleic acid (LA) was decreased with diet CON, diet PO, diet CA and diet SF (p<0.05). Stearic acid (SA) resulted increased with diet CON, diet CA, diet CO and diet SF at 24 and 48 h. The SF diet contain high level of LA showed the highest concentration of cis9 trans11 conjugated linoleic acid (CLA) when compared with other diets. Vaccenic acid (VA) was increased with all the five diet, especially with diet SF and diet CA after 24 h. Base on this study, it suggests that supplementation of SF could improve the concentration of VA and cis9 trans11 CLA in the rumen. 
     คำสำคัญ Vegetable oil, biohydrogenation, fatty acids, rumen fermentation 
ผู้เขียน
517030008-1 นาย จุฬากร ปานะถึก [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
527030007-4 นาย จีรศักดิ์ เพิ่มฉลาด
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
517030031-6 นาย พิทักษ์พล พรเอนก
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0