2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Study of the vegetable oil supplementation on kinetic gas production and diet digestibility in beef cattle (An in vitro study) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 มกราคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วิทยาศาสตร์เกษตร์ ( Agricultural Science Journal ) 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     ISBN/ISSN 0125-0369 
     ปีที่ 41 
     ฉบับที่
     เดือน ม.ค.-เม.ย.
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 251-255 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ vegetable oil, in vitro fermentation, beef cattle 
ผู้เขียน
517030008-1 นาย จุฬากร ปานะถึก [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0