2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประเมินความทนทานต่อสภาพแล้งต้นฤดูปลูก ของเชื้อพันธุกรรมข้าวไร่พันธุ์พื้นเมือง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 มกราคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 14 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 มกราคม 2556 
     ถึง 29 มกราคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) ปีที่ 41 ฉบับพิเศษ 1 2556 
     Issue (เล่มที่) ISBN 0125-0485 
     หน้าที่พิมพ์ 643-648 
     Editors/edition/publisher ผศ.ดร. ดรุณี โชติษฐยางกูร,ผศ.ดร. สุภร กตเวทิน 
     บทคัดย่อ ข้าวเป็นพืชที่มีความส􀄬ำคัญต่อประชากรโลก เพราะส่วนใหญ่บริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศของโลก มีผลกระทบต่อการผลิตข้าว การปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม จึงมีความจ􀄬ำเป็น ลักษณะการปรับตัวของข้าวจึงเป็นลักษณะส􀄬ำคัญที่จะใช้เป็นเครื่องช่วยในการคัดเลือกข้าวพันธุ์ที่เหมาะสม กับพื้นที่ปลูก ข้าวไร่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ดี แต่ในช่วงฤดูปลูกมักได้รับผลกระทบจากสภาวะฝนทิ้งช่วงในต้นฤดูปลูก การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองที่มีความทนทานต่อสภาพแล้งต้นฤดูปลูก โดยการศึกษาในข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองจ􀄬ำนวน 60 พันธุ์ ปลูกในภายใต้สภาพโรงเรือน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ปี 2554 ใช้แผนการทดลองแบบ RCBD ท􀄬ำการทดลอง 3 ซ􀄬้ำ โดยใช้พันธุ์ซิวเกลี้ยงเป็นพันธุ์เปรียบเทียบมาตรฐานและมีการจัดการน􀄬้ำ 2 สภาพคือสภาพแล้งต้นฤดูและการให้น􀄬้ำปกติ พบว่ามีข้าวไร่พื้นเมืองจ􀄬ำนวน 13 พันธุ์ ได้แก่ Phu Ruea 15, Huia Sai 2, Khoa Rai (056), Khun Wang (012), Neiw Dang Monk, Phu Ruea 14, Dor Nammanwan, Khek Yai 4, Siew Thong, Hang Pa Lai, Dor Nong khai และ Khoa Peong มีความสามารถทนทานต่อสภาพแล้ง พบนัยส􀄬ำคัญระหว่างทุกลักษณะที่ท􀄬ำการศึกษาและพบว่าลักษณะที่มีสหสัมพันธ์กับดัชนีผลผลิตคือ ดัชนีน􀄬้ำหนักแห้งต้น (r = 0.86**) ดัชนีน􀄬้ำหนักแห้งราก (r = 0.86**) ดัชนีใบตาย (r = -0.52**) ดัชนีการม้วนใบ (r = -0.63**) ดังนั้นลักษณะดัชนีน􀄬้ำหนักแห้งต้นและรากสามารถใช้ในการคัดเลือกข้าวไร่ทนทานต่อสภาพแล้งได้ 
ผู้เขียน
535030015-2 นาย กิตติชัย นารีนุช [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0