2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ High glucose enhances cell proliferation by induced growth- and energy metabolism-related genes in cholangiocarcinoma cell lines: a preliminary study 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 ตุลาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 5th Asian Communications of Glycobiology and Glycotechnology (ACGG 2013 Conference) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Asian Communications of Glycobiology and Glycotechnology 
     สถานที่จัดประชุม Faculty of Medicine, Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 ตุลาคม 2556 
     ถึง 18 ตุลาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 18  
     Issue (เล่มที่) supplement 
     หน้าที่พิมพ์ 102 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
557070022-7 นาย จารุพงษ์ แสงบุญมี [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0