2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Sulfate fertilizer influencing methane emissions in paddy field and rice (cv. Chainat1) production 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 กรกฎาคม 2555 
วารสาร
     ชื่อวารสาร KHON KAEN AGRICULTURE JOURNAL (KAEN KASET) 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN ISSN 0125-0485 
     ปีที่ 40 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2555
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 359-362 
     บทคัดย่อ Methane (CH4) is one of the most important greenhouse gases having a significant impact upon global warming. Today, paddy fields are a major source of methane production. The objective of our experiment is to investigate whether sulfate fertilizer can reduce the amount of methane emissions from the paddy field into the atmosphere, while maintain or increase fertility of the paddy soil, and the rice production of Chainat1. The experimental plan was structured using the Randomized Complete Block Design (RCBD), consisting of four treatments: 1) Incorporation of rice stubble without the usage of sulfate fertilizer, 2) Incorporation of rice stubble using sulfate fertilizer, 18 kg SO4/rai, 3) Incorporation of rice stubble using sulfate fertilizer, 32 kg SO4/rai, and 4) Incorporation of rice stubble using sulfate fertilizer, 48 kg SO4/rai. Sulfate was used in the form of fertilizer 16-20-0 (42% SO4). Results showed that there was no significant effect of sulfate on the physical and chemical properties of soil after harvest. The sulfate, at the rates of 18, 32 and 48 kg SO4/rai, insignificantly reduced the amount of methane emissions and released 19.3, 14.2, and 11.6 kg CH4/rai. Moreover, sulfate also reduced the quantity of Global Warming Potential (GWP) in decreasing order of 443.9, 326.6, 266.8 kg/rai, respectively; though comparatively insignificant. Additionally, the application of sulfate fertilizer increased rice production two-and-a-half times (1001 to 1094 kg/rai) that of the control without sulfate fertilizer (476 kg/rai). We have concluded that the application of sulfate fertilizer boosts rice yield, but could not mitigate methane emission or GWP in fine textured paddy soil. 
     คำสำคัญ methane, paddy field, ammonium phosphate, rice production 
ผู้เขียน
525030038-9 น.ส. จำนงค์ ตระกูลรัมย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
525030097-3 น.ส. ณัฏฐกิตติยา ไพบูลย์
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0