2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ON DISTRIBUTIONAL SOLUTIONS OF THE ULTRASPHERICAL EQUATION 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 ตุลาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 39(วทท.39) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
     สถานที่จัดประชุม ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 21 ตุลาคม 2556 
     ถึง 23 ตุลาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2556 
     Issue (เล่มที่) 39 
     หน้าที่พิมพ์ 1-4 
     Editors/edition/publisher The Science Society of Thailand under the Patronage of His Majesty the King Faculty of Science, Chulalongkorn University, Patumwan Road, Bangkok, Thailand 
     บทคัดย่อ In this note we study the distributional solutions of ordinary differential equation. The solutions obtained in the form of infinite series of the Dirac delta function and its derivatives. We employ this solutions to observe their interesting features.  
ผู้เขียน
545020010-9 น.ส. จุฬาลักษ์ ปราบเสียง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0