2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบพืชสกุล Merremia กลุ่ม Xanthips (Convolvulaceae) ในประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 ตุลาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
     สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
     จังหวัด/รัฐ เชียงราย 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 24 ตุลาคม 2556 
     ถึง 25 ตุลาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 29 
     Issue (เล่มที่) 85 
     หน้าที่พิมพ์ 93-101 
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ พืชสกุล Merremia กลุ่ม Xanthips ในประเทศไทย ประกอบด้วย M. bambusetorum Kerr, M. kingii (Prain) Kerr และ M. umbellata (L.) Hallier f. พืชทั้ง 3 ชนิดนี้มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่คล้ายกัน และอาจมีความผันแปรได้ภายในชนิดเดียวกัน ทำให้เกิดความสับสนในการระบุชนิด ดังนั้นการนำลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์มาเป็นข้อมูลประกอบกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาอาจช่วยให้การระบุชนิดมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น งานวิจัยนี้จึงได้ศึกษากายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของลำต้น ก้านใบ และแผ่นใบ ตัดตามขวางด้วยกรรมวิธีพาราฟิน และศึกษาเนื้อเยื่อชั้นผิวของใบด้วยวิธีลอกผิวใบ จากนั้นศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่าลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้จำแนกชนิดพืชได้คือ รูปร่างในภาคตัดขวางของลำต้น ก้านใบ สันที่ก้านใบ เส้นกลางใบ สันที่เส้นกลางใบและขอบใบ และเซลล์ในเนื้อเยื่อชั้นผิวของก้านใบและแผ่นใบ และรูปร่างของเซลล์ในเนื้อเยื่อชั้นผิวใบด้านล่างจากการลอกผิวใบ การพบหรือไม่พบขนที่ลำต้น ก้านใบ และแผ่นใบ ชนิดของขน การกระจายของท่อน้ำยางและเซลล์พาเรงคิมาที่มีการสะสมลิกนินที่ผนังเซลล์บริเวณไส้ไม้ของลำต้น บริเวณที่พบผลึกในก้านใบ ชนิดของเซลล์ในชั้นมีโซฟิลล์บริเวณขอบใบ การพบสันของผนังเซลล์ด้านตั้งฉากกับผิวของเซลล์ในเนื้อเยื่อชั้นผิวใบ 
ผู้เขียน
555020105-9 นาย พลพรหม พิสุทธิมาน [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0