2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Ontology-based Semantic Search System for Drought Management 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 ตุลาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The International Symposium on Natural Language Processing 2013 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT, Thammasat U., Thailand) National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC, Thailand) Rangsit University (RSU, Thailand) Prince of Songkla University (PSU, Thailand) 
     สถานที่จัดประชุม Merlin Beach Resort 
     จังหวัด/รัฐ Phuket 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 ตุลาคม 2556 
     ถึง 30 ตุลาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) October 2013 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 163-170 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This paper describes the research project on the development of an ontology-based semantic search system for drought management of the Chi River Basin (CRB), Thailand. The research methods included Ontology Development 101 by adopting Noy & McGuinness (2001) and Ontology-based Application Management framework by adopting Buranarach et al. (2012). Seventeen experts including ten experts in the areas of environmental engineering, water resources engineering, and GIS, and seven government officers who has been involving with water management in the CRB were interviewed. The experts also took part in the processes of developing the knowledge domain, classifying, and structuring the knowledge for water resources management in the CRB. This paper is mainly focused on the ontology development process for Drought management information which comprised of three types of ontologies: 1) River Basin Ontology 2) Statistic Ontology, and 3) Task Ontology. Approximately 154 concepts of drought management have been defined and classified. The ontology was constructed by using the Hozo Ontology Editor. An example of semantic search system developed by using the drought management ontology ia shown in the paper. The result will be useful for the ontology-based semantic search and knowledge visualization system applications, which will provide extensive capabilities for accessibility and decision-making on drought management of the Chi River Basin.  
ผู้เขียน
517080003-1 นาย ณัฐพงศ์ แก้วบุญมา [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0