2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Speciation Analysis of Antimony And Arsenic in Chilli Pepper and Tomato Samples by Continuous Flow Hydride Generation Atomic Absorption Spectrometry 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 7 พฤษภาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม PERCH-CIC Congress VII  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Center of Excellence for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC)  
     สถานที่จัดประชุม Jom Tien Palm Beach hotel and resort Pattaya 
     จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 4 พฤษภาคม 2554 
     ถึง 7 พฤษภาคม 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 138 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
525020034-3 น.ส. นิตยา ทาหาร [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0