2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Appropriate Legendre Polynomial Function in Random Regression Model for Genetic Parameters Estimation of Test-Day Milk Yield of Primiparous Crossbred Holstein-Friesian Dairy Cattle in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 สิงหาคม 2553 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 14th Animal Science Congress 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Asian-Australasian Association of Animal Production Societies (AAAP) 
     สถานที่จัดประชุม National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) 
     จังหวัด/รัฐ Pingtung/Taiwan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 สิงหาคม 2553 
     ถึง 27 สิงหาคม 2553 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่) 1-1 
     หน้าที่พิมพ์ 506-510 
     Editors/edition/publisher The Asian-Australasian Association of Animal Production Societies (AAAP) 
     บทคัดย่อ The objective of this study was to determine the appropriate order of Legendre Polynomial Function (LPF) using in Random Regression Model (RRM) to estimate genetic parameters of Test Day Milk Yield (TDMY). A total of 147,620 TDMY records from 16,947 primiparous crossbred Holstein-Friesian cows throughout Thailand were analyzed using 9 RRMs, which varying orders of LPF 3-5 nested within both Additive Genetic (AG) and Permanent Environmental (PE) random effects. Restricted maximum likelihood was used to estimate variance components. The results base on coefficient of determination (R2), negative 2 log likelihood (-2logL), and Residual Variance (RV) revealed that, there was insufficient to improved performance of RRM with increasing order of fit. The RRM with highest order of LPF, i.e. RRM(5,5) showed oscillatory patterns with larger additive genetic variances, heritability, but lower genetic correlations between 65 and 125 days in milk than the rest. However, oscillatory pattern reduced, when PE had higher order of fit than AG. This would suggest that, the RRM(3,5) with order 3 for the AG and 5 for the PE is the most appropriate model for genetic parameters estimation of TDMY of primiparous crossbred Holstein-Friesian dairy cattle in Thailand. 
ผู้เขียน
527030029-4 นาย ภาคภูมิ เสาวภาคย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0