2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ MONITORING OF RAINFALL VARIABILITY AND VEGETATION DYNAMICS AS RELATED WITH ENSO OVER BASIN IN NORTHEAST OF THAILAND 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 ตุลาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม the 34th Asian Conference on Remote Sensing 2013 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Indonesian Remote Sensing Society and Asian Association on Remote Sensing 
     สถานที่จัดประชุม Discovery Kartika Plaza Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Bali – Indonesia 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 ตุลาคม 2556 
     ถึง 24 ตุลาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 34 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 2207-2214 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
545020213-5 นาย ภูริภัทร์ ธูปกระโทก [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0