2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ อิทธิพลทางพันธุกรรมที.แตกต่างกันของวันท้องว่างในแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย ของโคนมลูกผสมไทยโฮลสไตน์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 มีนาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     สถานที่จัดประชุม คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 มีนาคม 2556 
     ถึง 13 มีนาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 44 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 323-325 
     Editors/edition/publisher วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
     บทคัดย่อ การศึกษาครัง@ นีเ@พGือการประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะ DO โคนมลูกผสมโฮลสไตน์ทGีแตกต่างกัน ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเพGือใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการสืบพันธ์ุ โดยใช้ข้อมูลบันทึกวันท้องว่างจากกรมปศุสัตว์ ประเทศไทย จากปี 2001 ถึง 2008 ทัง@ หมด 5,270 ข้อมูล จากแม่โคลูกผสมโฮลสไตน์ทGีให้ผลผลิตนำ@ นมระยะแรก และจัดกลุ่ม ภาคออกเป็น ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ ภาคตะวันตก และนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบความ แปรปรวนของลักษณะทีGศึกษาเพืGอนำไปประมาณค่าอัตราพันธุกรรมด้วยวิธี Restricted Maximum Likelihood (REML) โดยใช้ Animal model ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป BLUPF90-Dairy PAK ผลของค่า h2 ของลักษณะทางพันธุกรรมสูงปรากฏอยู่ใน ภาคเหนือ (0.109) ซึGงแสดงให้เห็นถึงค่ามีค่า DO ตํGาสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศและการจัดการทีGดี ต่างจาก ภาคกลาง (0.001) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ภาคตะวันตก (0.023) ซึGงมีค่าตํGาจะแสดงให้เห็นถึงต้องมีการจัดการทีGดีจึงสามารถเพิGม ประสิทธิภาพการสืบพันธ์ุ 
ผู้เขียน
555030045-5 น.ส. วันทนา เจริญโอสถ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
527030029-4 นาย ภาคภูมิ เสาวภาคย์
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
537030006-7 นาย สมสุข พวงดี
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0