2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและแนวโน้มทางพันธุกรรม ของลักษณะลูกตายแรกคลอด มัมมี่ และลูกเกิดมีชีวิต ในสุกร 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 มีนาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     สถานที่จัดประชุม อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 มีนาคม 2556 
     ถึง 13 มีนาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 44 
     Issue (เล่มที่) 1 (พิเศษ) 
     หน้าที่พิมพ์ 191-194 
     Editors/edition/publisher วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 
     บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพื่อประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและแนวโน้มทางพันธุกรรมของลักษณะทางระบบสืบพันธุ์ในสุกรพันธุ์ต่างๆ ข้อมูลที่ใช้ศึกษาประกอบด้วยจำนวนลูกเกิดมีชีวิต (born alive; BA) จำนวนมัมมี่ (mummy; MUM) และจำนวนลูกตายแรกเกิด (still born; SB) จำนวน 182,457 ข้อมูล ซึ่งเก็บบันทึกได้จากฟาร์มเอกชนแห่งหนึ่ง ในช่วงปี พ.ศ. 2503 ถึง 2554 ทำการวิเคราะห์ค่าองค์ประกอบความแปรปรวน ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรม และค่าการผสมพันธุ์ ด้วยโปรแกรม BLUPF90-Pig PAK 2.5 ซึ่งทำการวิเคราะห์แบบหลายลักษณะร่วมกัน โดยใช้ Animal Model และ Repeatability Mode ผล การศึกษาพบว่าค่าอัตราพันธุกรรมของทุกลักษณะมีค่าอยู่ในช่วง 0.01-0.06 สำหรับค่าสหสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างลักษณะ SB กับ BA มีค่าอยู่ในช่วง -0.1 ถึง -0.4 ในสุกรทุกพันธุ์ แต่ในสุกรลูกผสมกลับพบว่ามีค่าดังกล่าวต่ำที่สุด เมื่อพิจารณาแนวโน้มทาง พันธุกรรมพบว่าสุกรลูกผสมมีความแปรปรวนของลักษณะที่ทำการศึกษาน้อยกว่าในสุกรพันธุ์แท้ ดังนั้นสุกรลูกผสมจึงเหมาะสำหรับนำไปเป็นสุกรสายแม่พันธุ์มากที่สุด คำสำคัญ: พารามิเตอร์ทางพันธุกรรม, แนวโน้มทางพันธุกรรม, ลูกตายแรกคลอด, มัมมี่, ลูกเกิดมีชีวิต  
ผู้เขียน
555030044-7 น.ส. นวรัตน์ แสงลุน [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
527030029-4 นาย ภาคภูมิ เสาวภาคย์
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
537030006-7 นาย สมสุข พวงดี
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0