2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Genetic Parameter Estimation of Length of Productive Life in Crossbred Holstein Dairy Cattle Using Survival Analysis 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 ธันวาคม 2555 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 15th AAAP Animal Science Congress 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Animal Husbandry Association of Thailand (AHAT)/The Asian-Australasian Association of Animal Production Societies (AAAP)  
     สถานที่จัดประชุม Thammasat University (Rangsit Campus) 
     จังหวัด/รัฐ Pathum Thani 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 ธันวาคม 2555 
     ถึง 30 ธันวาคม 2555 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) I (2012) 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 296-299 
     Editors/edition/publisher The Asian-Australasian Association of Animal Production Societies (AAAP)  
     บทคัดย่อ A total of 4,727 records of crossbred Holstein cow provided by the Chokchai Dairy Farm were used to: 1) investigate relationship between Holstein Genetic Fraction (HGF) versus Length of Productive Life (LPL), which HGF was the most risk to cull for Chokchai Dairy Farm, and 2) estimate genetic parameter of LPL for possibility to do selection base on genetic performance. The survival analysis using parametric Weibull Frailty Model (WFM) which was composed of two main components: a) fixed component, such as effects of HGF Group (HGFG), Year-Month of Calving interaction (YM), Lactation-Stage interaction (LS), Age at First-Calving (AFC), and 305-days milk yield of First-Lactation (1stM305), and b) random component were sire (usire) effect. The results showed that, HGFG2 had the most risk of culling from the herd (HGFG2 (>87.50 and ≤93.75%) = 1.647, HGFG3 (>93.75 and <100%) = 1.191, and HGFG1 (≤87.50%) = 1.000, respectively). It seems clear that selection base on genetic performance has possibility (sire variance = 0.029 and heritability = 0.089), however accuracy for single trait selection is quite low. Therefore, we suggest to integrating LPL with another economics traits to improve efficiency of LPL selection. 
ผู้เขียน
527030029-4 นาย ภาคภูมิ เสาวภาคย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0