2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Alcohol and alkalosis enhance excystation of Opisthorchis viverrini metacercariae. 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 กุมภาพันธ์ 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Parasitol Res. 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer-Verlag Berlin Heidelberg 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2013 
     ฉบับที่ 112 
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 2397-402 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Alcohol, alkalosis, excystation of Opisthorchis viverrini 
ผู้เขียน
547070031-5 น.ส. ปราณี ศรีราช [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0