2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Optimization Study of Graphene Oxide Synthesis with Improvement of C/O Ratio  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 7th International Conference on Multi-functional Materials and Applications 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Anhui University of Science and Technology, China 
     สถานที่จัดประชุม Anhui University 
     จังหวัด/รัฐ Anhui, China 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 พฤศจิกายน 2556 
     ถึง 24 พฤศจิกายน 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2013 
     Issue (เล่มที่) 7th 
     หน้าที่พิมพ์ 104-108 
     Editors/edition/publisher Prof. Mingxu Zhang 
     บทคัดย่อ The present study was aimed to clarify detailed conditions of vigorous solid-state reaction as conventional method for graphene oxide (GO). For optimization study, the effects of an initial concentration of KMnO4 (0.75-7.5% w/v), reaction temperature (0-120 oC), and an incubation time (1-48 h) were investigated. The obtained GO was characterized by Fourier Transform infrared spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction spectroscopy (XRD), energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) and scanning electron microscope (SEM) techniques. From the results, the optimum conditions for GO production were consisted of 4.5% w/v KMnO4 at 80C for 6 h. IR spectrum showed the characteristic peaks at wave number (cm-1) of 3367 (O-H), 1719 (C=O), 1224 and 1049 (C-O). EDX of the GO revealed the improved C/O ratio of 1.10, indicating more polar functional groups bound on the surface of GO due to the increasing oxidation by MnO4-. The amorphous GO was obtained as confirmed by XRD pattern. Additionally, SEM image showed drastically differences in the surfaces between GO and its GP, depicting a GO’s smooth surface compared with that rough multilayer GP. It could, thus, be gained a crucial factor affecting the GO synthesis from GP under the optimized method. 
ผู้เขียน
567020008-2 นาย ประวิทย์ เนื่องมัจฉา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0