2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Human Papillomavirus Associated Oral Cancer and Its Risk Factors 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 ตุลาคม 2556 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 39th Annual Meeting of Infectious Disease Association of Thailand  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Infectious Disease Association of Thailand  
     สถานที่จัดประชุม The Empress Convention Center 
     จังหวัด/รัฐ Chiang Mai 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 ตุลาคม 2556 
     ถึง 26 ตุลาคม 2556 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 30 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 171 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
537070009-7 น.ส. เพ็ญศิริ ภูสิงหา [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0