2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Determination of the locations and capacities of sugar cane loading stations in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 กันยายน 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร computers & industrial engineering 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า 663-674 
     บทคัดย่อ In this paper, we address the problem of the location of sugar cane loading stations in Thailand. A loading station is a facility for collecting cane from small farmers; the cane is then transported to a sugar mill by a large truck. An improperly located loading station can result in high investment and transportation costs in the sugar industry. A mathematical model and a heuristic algorithm were developed to determine the suitable capacity of existing loading stations, the locations and capacities of new loading stations and the allocations of cane field harvests to each loading station. The model accounted for variations in the cane yield of each field during the harvesting periods and between crop years. The objective function was the minimization of the associated costs, including the investment costs, the transportation costs and the cost of the cane yield loss if the cane is not harvested at an optimal time. The performance of the developed heuristics was assessed under various scenarios. The results were shown to deviate slightly from the solution to the mathematical model. The sensitivities of the solutions under variations of the transportation cost, yield loss cost and investment costs were studied. The model was also applied to an industrial case study. A relevant and accurate solution was obtained. 
     คำสำคัญ facility location problem; mathematical model; heuristic algorithm; sugar cane 
ผู้เขียน
527040014-1 นาง วิเรขา คำจันทร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0